Ulusal ve Uluslararası Düzenleme Soruları (A-B)

1-Bir Amatör Telsiz İstasyonunda aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılabilir?

Amatör Telsiz Haberleşmesi

2-Özel Telsiz Sistemleri yönetmeliğinin yayınlanması ile hangi yönetmelik yürürlülükten kaldırılmıştır?

Amatör Telsiz Yönetmeliği

3-Amatör Telsizcilik Belgesi hangi dillerde düzenlenmelidir?

Belgenin düzenlendiği ülkeye ait dilin yanısıra İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak düzenlenmeli

4-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, A ve B sınıfı için oluşturulan 50 sorudan en az kaç puan alanlar A sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almaya hak kazanır?

75 puan

5-Amatör telsiz haberleşmesi kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan deftere ne denir?

Haberleşme kayıt defteri

6-B sınıfı amatör telsizciler bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda ve nezaretinde:

Tüm amatör frekanslarda çalışma yapabilirler

7-Uluslararası düzenlemelerde CEPT’e göre kaç çeşit Amatör Radyo Lisansı vardır?

Harec, Novice, Entring

8-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, SWL belgesinin süresi ne kadardır?

Süresiz

9-ITU tarafından Türkiye’ye tahsis edilmiş ve amatör telsiz haberleşmesinde kullanılan çağrı işareti ön ekleri aşağıdakilerden hangisidir?

YM - TA - TB - TC

10-Amatör Telsizcilik sınavı, aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz?

Telsiz telefon ücret hesaplaması

11-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Lisans düzeyinde hangi bölüm de okuyan adaylar teknik konulardan sınava tabi olmazlar?

Fizik

12-ITU Telsiz Regülasyon Kitabının hangi bölümü Amatör Telsiz düzenlemelerini içerir?

25.bölüm

13-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve benzerlerine ne ad verilir?

Organizasyon

14-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi almaya hak kazananlardan belge düzenlemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi istenmez?

Oturma belgesi

15-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, YM2SABC olarak tanımlanan çağrı işareti hangi organizasyona verilir?

İzcilik Kuruluşlarına

16-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Türkiye’de 3 aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılardan belge düzenlemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi istenmez?

Vekâletname

17-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, SWL belgesi almak isteyenlere düzenlenecek olan çağrı işaretinde, bölge numarasından sonra hangi numara verilir?

Bulunduğu ilin trafik kodu numarası

18-Amatör Telsizcilik Belgesinde hangi bilgiler aranmaz?

Anne adı

19-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, YM1KABC olarak tanımlanan çağrı işareti hangi organizasyona verilir?

Amatör Telsiz Derneklerine

20-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde Çağrı işareti hangi durumlardaiptal edilmez?

Amatör Telsizcinin ölümü veya vesayet altına alınması

21-ITU’ nun 25. maddesi neyi kapsar?

Amatör Radyo Hizmeti ve Amatör Radyo Uydu Hizmetini

22-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, amatör telsizcilik sınavında sınav görevlileri tarafından kopya çektiği tespit edilenlerin sınav kâğıtları iptal edilir. Kopya çekenler ne zaman tekrar sınava girebilir?

1 sınav dönemi sonra

23-SWL’ nin anlamı nedir?

3-30 Mhz frekans bandı arasında ulusal ve uluslararası yayın yapan istasyonları dinleyen kısa dalga dinleyicisi

24-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik sınavları yılda en az kaç kez yapılır?

2 kez

25-Yürürlükteki yönetmeliğe göre sorumlu operatör kimdir?

Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, A sınıfı belgeye sahip amatör telsizci

26-Erzincan’da deprem afeti sırasında kurulan bir istasyonda hangi çağrı işareti kullanılmaz?

TA9EQ

27-ITU’nun amacı nedir?

Frekans tahsislerinin yönetiminde yardımcı olur

28-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilere verilen çağrı işaretlerinde son ekin ilk harfinde hangi harf kullanılmaz?

Q

29-ECC ne anlama gelmektedir?

Elektronik Haberleşme Komitesi

30-Amatör Radyo Planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Çağrı işareti

31-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesinin yenilenmemesi, organizasyonun feshi, tasfiyesi veya yetkilisinin müracaatı üzerine iptal edilmesi, bölge değişikliği gibi durumlarda çağrı işareti kaç yıl süre ile tahsis edilemez?

10 yıl

32-10450-10452 Mhz frekans band aralığını kullanma müsaadesi, hangi amatör telsizcilik belgesine verilmiştir?

A ve B sınıfı

33-Aralarında fiziki bağlantı olmaksızın, elektromanyetik dalgalar yoluyla, açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye yarayan sistemlere ne denir?

Telsiz Sistem

34-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, B ve C sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olanların çağrı işareti hangi ön ek ile başlar?

TB

35-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yabancılara geçici olarak tahsis edilen çağrı işaretinin süresi ne kadardır?

Otuma belge süresi kadar

36-CEPT’in hangi tavsiye kararı Amatör İstasyonların CEPT ve CEPT üyesi olmayan ülkelerde sadece geçici olarak kullanılmasını göz önüne alır?

T/R 61-01

37-CEPT’in açılımı nedir?

Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliği

38-CEPT’in T/R 61-01 tavsiyesine göre Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olan yabancılar, ülkemizde 3 aydan az süre ile kaldıkları zaman kendi çağrı işaretini nasıl kullanmalıdır?

Kendi çağrı işareti önüne TA ve TB eklemelidir

39-IARU’nun açılımı nedir?

Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği

40-ITU’nun açılımı nedir?

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği

41-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, ikamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini kaç ay içinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

3 ay

42-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi kimlere verilmez?

Kamu hizmetinden yasaklananlara

43-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilerin özel etkinliklerinde kullanılmak üzere çağrı işareti kaç gün tahsis edilir?

60 gün

44-Amatör telsizcilik haberleşmesinde izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği ve frekansları gösteren plan ne ad verilir?

Amatör Radyo Band Planı

45-Geçici olarak Almanya’dan ülkemize gelen ve Antalya’da telsiz haberleşmesi yapmak isteyen DL5YCQ çağrı işaretli A sınıfı bir amatör telsizci, haberleşmesinde hangi çağrı işaretini kullanır?

DL5YCQ / TA4

46-CEPT’in hangi tavsiye kararı uyumlaştırılmış Amatör Radyo Sınavı Belge düzenlemelerini mümkün kılar?

T/R 61-02 kararı

47-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, organizasyonlar tarafından kurulan analog veya digital aktarıcı veya röle istasyonlarına tahsis edilen ön ek aşağıdakilerden hangisidir?

YM

48-Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini engelleyen, haberleşmede kesinti doğuran veya kalitelerini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiye ne denir?

Enterferans

49-5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 43. maddesi gereği Amatör Telsizcilik Sınavını yapma ve belge verme işlemleri hangi kuruluşa devredilmiştir?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

50-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesinin süresinin dolması halinde yenilenmesi sırasında T.C. vatandaşlarından hangi belge istenmez?

Oturma belgesi

51-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangileri Amatör Telsizci olamazlar?

12 yaşından küçük ve kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar

52-Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup, Türkiye’de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizcilere en çok bir yıla kadar verilen belgeye ne ad verilir?

Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi

53-AMPR aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Amatör Paket Radyo Sistemini

54-Türkiye, ITU’ ya göre hangi bölge içinde yer almaktadır?

20

55-HAREC belgesi Türkiye’de hangi sınıf Amatör Telsizcilik Belgesine karşılık gelmektedir?

A sınıfı belgeye

56-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilere verilen çağrı işareti kaç bölümden oluşur?

3

57-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilerin çağrı işaretinde kullanılan bölge bölge sayısı kaçtır?

10

58-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Sınavına girme yaşı kaçtır?

12 yaş

59-ERO’nun açılımı nedir?

Avrupa Radyo Haberleşme Ofisi

60-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Afet ve Acil Durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlara verilen çağrı işaretinin son ekin ilk harfi aşağıdakilerden hangisidir?

E

61-Frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan, özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usus ve esasları belirleyen yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?

Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

62-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi kaç yılda bir yenilenir?

10 yıl

63-CEPT ECC 89 raporu neyi tanımlar?

Giriş sınıfı sınav seviyesini

64-Amatör Telsiz İstasyonunun frekansını, gücünü ve emisyonunu gösteren ulusal yönetmelik hangisidir?

Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

65-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsiz Dernekleri için verilen çağrı işaretinde son ekin ilk harfine hangi harf verilir?

K

66-Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında, kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere ne denir?

Amatör Telsizci

67-Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yasaklanan uygulamalardan değildir?

İşletme kurallarına uyulması