1-Trap (kapanlı) antenin kullanım avantajı nedir?

Çok bandda çalışabilmesi

2-Bir FM sinyalinin güçlendirilmesi sırasında kullanılacak en etkili güçlendirici sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

C sınıfı

3-Aşağıdaki devrede AC kazancı arttırmak için ne yapmalıdır?

Re’ye paralel bir kapasite bağlamak

4-Aşağıdakilerden hangileri transistörün elemanlarıdır? I-Emiter II-Gate III-Kollektör IV-Konnektör V-Beyz VI-Osilatör

I-III-V

5-Bir yükselteçte çıkış gücü dBm cinsinden veriliyor. Aynı gücün Watt cinsinden değeri hesaplanırken alınan referans çarpan değeri aşağıdakilerden hangisidir?

1 miliwatt

6-Şekildeki devrede akım kazancı 10 olduğuna göre, transistörü doyuma götüren en küçük Beyz akımının değeri nedir?

0.5 mA

7-Şekildeki RLC devresinin empedansını bulunuz?

13 Ω

8-Şehir merkezine konacak bir röle anteni için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

Çeyrek dalga dikey

9-Bir radyo dalgasının dalga boyunun frekansı ile nasıl bir ilişkisi vardır?

Frekans arttıkça dalga boyu kısalır

10-Dengeli modülatör çıkışında: (SSB vericide)

Bastırılmış taşıyıcı ve iki yan band vardır

11-İyonosferde, yaz aylarında en düşük iyonizasyon derecesine sahip tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

D tabakası

12-Bir SSB vericisinin çıkış katında hangi yükselteç türü kullanılır?

A sınıfı

13-Bir vericinin çıkış gücü 100 Watt’tır. Bu vericiye; kazancı 11 dB olan bir anten, 1dB kaybı olan koaksiyel kablo ile bağlandığında anten çıkış gücü (ERP)kaç watt’tır?

1000 W

14-Mili (m)kısaltması aşağıdakilerden hangisine eş değerdedir?

1/1000

15-Kaç mili amper, 1.5 ampere eşittir?

1500 miliamper

16-Frekansı metre olarak dalga boyuna çeviren formül aşağıdakilerden hangisidir?

Metre olarak dalga boyu, 300’ün Megahertz birimindeki frekansa bölünmesine eşittir

17-Bir thermocouple elemanı ile:

Sıcaklık ölçülür

18-Sinüs şeklindeki bir dalganın etkin (RMS)değeri 200 volt’tur. Bu gerilimin tepe değeri ne kadardır?

282 volt

19-Geniş bandlı bir güç kuvvetlendirici çıkışında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Alçak geçiren filtre

20-Güneş lekelerinin ve buna bağlı patlamaların, yüksek frekans haberleşmesini etkilediği bilinmektedir. Bu etkinin periyodu ne kadardır?

11 yıl

21-Gürültülü bir bölgede, sinyalleri almanıza yardımcı olması için sıradan bir hoparlör yerine ne kullanabilirsiniz?

Bir kulaklık seti

22-Bir verici istasyonunun frekansı yerine bazen bir uzunluk verilir. Metre cinsinden verilen bu uzunluk aşağıdakilerden hangisinin ölçüsüdür?

Yayın yapılan frekansa karşılık gelen dalga boyunun

23-Hangi yayım türü en dar band genişliğine sahiptir?

CW

24-İletim halinde olan bir germanyum diyod’un uçları arasındaki voltaj düşümü yaklaşık ne kadardır?

0.3 V

25-SSB yayınlarını elde etmek için kullanılan metod hangisidir?

a ve b nin ikiside kullanılır.

26-Şekilde görülen değişken direncin (R)değeri kaça ayarlanmalıdır ki 5 ohm’luk dirençteki güç 20 Watt olsun?

16 ohm

27-λ /2 dipol antenin fiziksel boyu, hesaplanan elektriksel dalga boyundan yaklaşık % 5 daha küçüktür. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Antenin empedansının rezistif olması içindir.

28-Şekilde görülen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

Triyak

29-Yukarıda çizimi yapılan direncin değeri ve toleransı aşağıdakilerden hangisidir?

12 KΩ,%5

30-Yarım dalga dipol antenin fiziki uzunluğu 81 m. olduğuna göre vericinin yayın frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

1.8 Mhz

31-Bir kondansatörün değeri yalıtkan maddenin dielektrik sabiti ile hesaplanır. Mikanın dielektrik sabiti 6, kâğıdın ise 2 dir. Mika ve kâğıt dielektrikli kondansatörler hangi değerler bölgesinde kullanılır?

0.001 - 1 nF

32-Şekildeki dedektör devresinin Eo çıkışında elde edilecek esas işaret üzerindeki dalgalanmayı önlemek için aşağıdaki elemanlardan hangisinin seçimi çok önemlidir?

C kapasitesi ve R direnci

33-Besleme hattı tiplerinden biri olan çıplak iki telli hat, izolatör çubukları ile sabit mesafede tutulurlar. İki tel arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Karakteristik empedansa

34-Bir güç kaynağının beslediği devrede yük akımı geniş sınırlar içinde hızla değişiyor ise, bu güç kaynağının çıkışında hangi tip filtre kullanılmalıdır?

Girişi şok bobinli kondansatör filtre

35-Şekildeki dalga sisteminde A ve B noktaları arasındaki uzaklık 6 metredir. C noktasından dakikada 7800 dalga geçtiğine göre dalganın yayılma hızı nedir?

780 m/s

36-Haberleşme teçhizatı için ayarlı bir güç kaynağı kullanmanın sebebi nedir?

Teçhizatı voltaj dalgalanmalarından korumak

37-1 W ve 1 Mohm ‘luk bir dirençten geçirilebilecek maksimum akım aşağıdakilerden hangisidir?

10 A

38-Şekildeki yayılım kalıbı, hangi anten tipine aittir?

Yarım dalga dipol

39-Aşağıdakilerden hangisi yüksek geçirgen filtredir?

Grafik

40-Elektronik devrelerde “Phase Locked Loop” (PLL)devresi hangi amaçla kullanılır?

Frekans sentezleme

41-R ohm’luk bir direnç üzerine frekans modülasyonunun oluşturacağı güç hangi formülle ifade edilir?( Ac taşıyıcı genliği)

(A/ 2R

42-10 uF lık iki kondansatör 10V, 1 Khz lik bir besleme kaynağına paralel bağlanmıştır. Akım ve gerilim arasındaki faz farkı ne kadardır?

90 derece

43-Duran dalga oranı (SWR)aşağıdakilerden hangisi olamaz?

0

44-Şekilde görülen sinyal hakkında ne söylenebilir?

Aşırı modüleli sinyaldir

45-1mH lik bir bobin, 1uF lık bir kondansatör ile paralel bağlanmıştır. Devrenin rezonans frekansı nedir?

0.5033 Mhz

46-Aşağıda bir amplifikatör devresi görülmektedir. R2 ve C1 üzerinde akıp D noktasına ulaşan akım hangisidir?

Negatif geri besleme akımıdır

47-2 ohm’ luk bir rezistansın içinden 0.5 amperlik bir akım geçerse, voltaj değeri ne olur?

1 volt

48-12,5 V luk bir besleme kaynağı, çıkış gücü 90 Watt olan bir güç amplifikatörüne bağlanmıştır. Besleme kaynağından 16 A çekilmektedir. Bu amplifikatörün verimi nedir?

%45

49-Yukarıdaki devrede V2 voltajının değeri nedir? ( I = 5A,R= 50Ω, n / n = 10 )

25 V

50-Üç elemanlı Yagi anteninde bulunan elemanların, en uzundan en kısaya göre sıralanış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Yansıtıcı, Dipol, Yönlendirici

51-Şekildeki işlemsel amplifikatörde gerilim kazancı neye eşittir?

A = - R2 / R1

52-Bir telsiz alıcısının seçiciliği:

Ayarlandığı frekansın dışındaki frekansları almama kabiliyetidir.

53-Harici antenler daima tercih edilir, çünkü:

Yayılımları daha çoktur

54-Yukarıdaki devrenin A ve B uçları arasındaki toplam bobin değeri nedir?

3 H

55-Zener diyodun kullanılmasının ana amacı nedir?

Sabit gerilim elde etme

56-Bir yapay yük üzerine uygulanan RF akımı ölçülmek istenirse, aşağıdaki ampermetre tiplerinden hangisi kullanılır?

Thermocouple cihazlı

57-Her bataryanın aynı fiziksel büyüklüğe sahip olduğunu farz ederek, bir el telsizi ile birlikte kullanıldığında aşağıda listelenmiş batarya tiplerinden hangisi en uzun ömrü sağlar?

Lityum-iyon

58-Mobil olarak çalıştırıldığında iyi bir verim sunan ve kolayca kurulup kaldırılabilen anten türü hangisidir?

Mıknatıslı dikey anten

59-Alternatif bir akımı, düşük voltajlı doğru bir akıma dönüştürmek için hangi cihaz kullanılır?

Güç kaynağı

60-Fading olayı nasıl oluşur?

Çok atlamalı çeşitli dalgaların, birbirlerini bazen yok ederek, bazen de kuvvetlendirerek aynı noktaya erişmeleri halinde

61-Şekildeki devrede r ve R bilinmeyen dirençlerdir. A ampermetresinin sıfır göstermesi için R’nin değeri ne olmalıdır?

32 ohm

62-5 Khz’lik bir giriş verilen frekans çoğaltıcıdan 60 Khz’lik bir çıkış istenirse, aşağıdaki katlardan hangisine ihtiyaç duyulur?

2 frekans ikileyici ve 1 üçleyici

63-Aşağıdakilerden hangisi geniş bandlı ve devamlı bir enterferans kaynağıdır?

Kollektör ve fırça teması zayıf bir elektrik motoru

64-Aşağıdaki antenlerden kazancı en yüksek olan hangisidir?

Yagi

65-300 ohm’luk bir verici antenini alıcımıza 75 ohm değerinde bir koaksiyel kablo ile bağlamak istiyoruz. Araya konulması gereken balun’un sargı oranı ne olmalıdır?

1:2

66-Şekildeki devre aşağıdakilerden hangisidir?

Ses amplifikatör devresi

67-Bir DC devresindeki elektrik gücünü ölçmek için hangi formül kullanılır?

Güç (P), voltajın (E)akım (I)ile çarpımına eşittir

68-Aşağıdaki şekilde görülen devre:

A.M. dedektördür

69-Aşağıda gösterilen seri rezonans devresinin rezonans frekansı nedir?

0.5 Mhz

70-Gece boyunca iyonosferde kaç f tabakası bulunur?

1

71-Şekildeλ/2 uzunluğunda bir katlanmış dipol görünmektedir. Çubuk çapı her yerde aynı olduğuna göre, A ve B uçlarından görünen empedans nedir?

300 ohm

72-Şekildeki devrede köprünün üst ucu (+)ise, ilk yarı dönüşte aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D2 ve D3 iletimdedir

73-Varaktör diyot ne tip diyottur?

Değişken voltaj değerleri ile kapasite değerini değiştiren diyottur.

74-Kapasitif diyotların kapasite değeri hangi parametreye göre değişir?

Gerilim

75-Bir bobinin değeri 100 mH’dir. Bu bobin 220V gerilim altında 50 Hz’lik bir frekansta ne kadar Reaktans gösterir. (π=3)

30 ohm

76-Aşağıdaki devrenin adı nedir?

Basit bir alıcı

77-Aşağıdaki devrede toplam akım I kaç amperdir?

3 A

78-Toprak (yer)dalgaları hangi tür haberleşmede kullanılır?

Alçak frekans – uzun mesafe

79-Aşağıdaki ses yükselteç devresinde, transistörün emiter ucuna bağlı RE direnci kısa devre edilirse:

Kazanç artar

80-Bir akortlu devrenin rezonans frekansı aşağıdaki cihazlardan hangisi ile bulunur?

Grid-dip metre

81-Taşıyıcı dalganın frekansı bir ses frekans sinyalinin genliğine bağlı olarak değişirse bu modülasyon:

Frekans modülasyonudur

82-Zener diyodun kullanılmasının ana amacı nedir?

Gürültüyü azaltma

83-Hangi tip antenler dörtlü, kısa dalga ve çanaktır?

Yönlü veya yönlendirilmiş antenler

84-Bir SSB vericisinin dengeli modülatör çıkışında aşağıdakilerden hangileri vardır?

Sadece çift yan band

85-Şekilde görülen devrede:

3 ve 6 μF

86-Voltajın 120 volt DC ve akımın 2.5 amper olduğu bir devrede ne kadarlık bir güç kullanılmıştır?

300 watt

87-Şekilde görülen devrede I akımının değeri nedir?

0.5 A

88-RF akımları ile çalışan bir elektronik cihaz:

Mümkün olduğunca iyi ekranlanmalıdır

89-Bir paralel rezonans devresinde rezonans halinde devreden geçen toplam akım:

Minimum’dur

90-Bir vericinin çıkış empedansı 50 ohmdur. En yüksek güç aktarımı için yük direnci ne olmalıdır?

50 ohm

91-Şekildeki devrenin çıkışındaki gerilim ve akım değeri nedir? (Diyot eşik değeri 0.5V)

5 V,1 ma

92-Gönderim yaparken, vericiniz tarafından kaç watt çekildiğini nasıl belirlersiniz?

Vericideki DC voltajını ölçün ve gönderim yaptığınızda çekilen akımla çarpın

93-Aşağıdakilerden hangi filtre HF vericinin çıkışındaki harmonikleri minimuma indirir?

Grafik

94-Yukarıdaki istasyon sisteminde, telsiz birimine geri dönen RF gücü ölçülmek istenirse, SWR metre hangi nokta arasına bağlanmalıdır?

A

95-Şekildeki devrede 4 Ω’luk direncinin uçlarındaki gerilim kaç volt’tur?

50 V

96-Aşağıda verilen çıkış akımı hangi yükselteçlere aittir?

(I)A sınıfı (II)B sınıfı(III)AB sınıfı (IV)C sınıfı

97-Aşağıdaki elektronik parçalardan hangisi alternatif akımın endüksiyon yolu ile bir devreden başka bir devreye aktarılması prensibi ile çalışır?

Transformatörler

98-VHF ve UHF radyo sinyalleri hangi tür radyasyondur?

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon

99-Bir bataryadan mümkün olan en fazla enerjiyi elde etmenin en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Bataryadan gereken en düşük oranda akım çekmek

100-Aşağıdaki şekilde görülen filtre devresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yüksek geçiren filtre

101-Bir mikrovolt kaç volttur?

Bir volt’un milyonda biri

102-QUAD antenin bir kenarı:

Çeyrek dalgadır

103-Bir SWR ölçerdeki hangi değer, anten ve besleme hattı arasında mükemmel bir empedans uyumunu gösterir?

1’e1

104-Bir tümleşik devre:

Birçok aktif ve pasif elemanın birleşmesinden oluşur

105-24 ohm’ luk bir rezistansın uçlarındaki gerilim 240 V olduğuna göre, rezistansın içinden geçen akım nedir?

10 amper

106-Bir çıkış katının aşırı sürülmesi:

Yüksek seviyeli harmonik üretir

107-Ara frekans (IF)değeri 10.5Mhz olan bir süperheterodin alıcı 20-27 Mhz bandında çalışmaktadır. Bu cihazın osilatör frekans aralığı nedir?

30.5 – 37.5 Mhz

108-Yarım dalgalı çift kutup antenin fiziksel boyutu çalışma frekansıyla nasıl değişir?

Frekans arttığında daha kısa olur

109-Üç farklı değerde kondansatör paralel bağlandığında toplam kapasite ne olur?

En yüksek değerli kapasiteden daha büyük.

110-Aşağıdaki verici çıkış kat tiplerinden hangisinde nispeten daha çok harmonik üretilir?

C sınıfı

111-0.1 H’lik bir bobinin tel direnci 10 ohm’dur. 50 Hz’de bu bobinin eşdeğer empedansı nedir?

32.97 ohm

112-144 Mhz’in üçüncü harmoniği aşağıdaki bandlardan hangisine düşer?

UHF Bandı

113-Silisyumdan yapılmış bir transistör devresinde “Beyz-Emiter” gerilim değeri nedir?

0.7 V

114-Çıkışında band geçiren filtre ile donatılmış bir VHF verici:

Sadece istenilen frekansları en az kayıpla geçirir.

115-Parazit yayınları azaltmak için filtre nereye yerleştirilmelidir?

Vericiye

116-VHF II bandında (88-108 Mhz)yayın yapabilmek veya dinlemek için kullanılacak olan bir dipol antenin fiziki uzunluğu nedir?( f= 98 Mhz alınız)

145,4 cm

117-Şekildeki devreden geçen akım kaç Amperdir?

0,25 A

118-Girişine 10 kilohertz frekansında bir sinyal verilen bir frekans katlayıcıdan 120 Kilohertzlik bir çıkış isteniyorsa, aşağıdaki devrelerden hangisine ihtiyaç duyulur?

Bir frekans dörtleyici ve bir frekans üçleyici

119-λ dalga boyu uzunluğunun metre değeri, f frekansının Hertz değeri ise, bir radyo dalgasının dalga boyu uzunluğunu veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

3x10

120-Aşağıda blok şeması görülen bir CW vericisinde maniple hangi bölümü kontrol etmelidir?

B

121-Şekilde görülen devrede, 3 Ohm luk dirençte harcanan güç nedir?

3 watt

122-Şekildeki devrede 27 ohm’luk dirençten geçen akımın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

0.1 A

123-Bir amplifikatör devresinin girişindeki sinyal değeri 500 mW, çıkışındaki sinyal değeri 50 W ise bu devrenin güç kazancı kaç dB’ dir?

20 dB

124-Şekildeki devrede her birinin iç direnci 1ohm ve emk’sı 6 volt olan özdeş üreteçler bulunmaktadır. Devrede 15 ohm’luk dirençten geçen akım şiddeti kaç amperdir?

3 A

125-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

FM’de taşıyıcı frekans modüle eden sinyalin frekansından büyüktür

126-Aşağıdaki şekilde A ve B noktaları arasındaki voltaj ne kadardır?

5 volt

127-Bir CW vericisinin çıkış gücü 100 watt’tır. Bu değer aşağıdakilerden hangisine eşittir?

20 dBW

128-15 pf’lık kondansatör ile oluşturulan seri rezonans devresinde frekans 28.2 Mhz’e ayarlanmıştır. L sabit olmak üzere rezonans frekansını 14.100 Mhz’e indirmek için mevcut kondansatöre kaç pf’lık kondansatör, ne şekilde bağlanmalıdır?

45 pf, paralel

129-Genel anlamıyla, duran dalga oranı (SWR)nedir?

Bir gücün bir vericiyle ne kadar iyi eşleştiğinin ölçümüdür

130-10 Mhz’de yayın yapan bir telsiz verici anteninin boyu λ / 4 (çeyrek)dalga boyuna göre kaç cm olması gerekir?

750 cm

131-Paralel bağlı 12 pf, 15 pf ve 20 pf’lik üç kondansatörün toplam değeri (eşdeğer kapasitans) nedir?

47 pf

132-455 Khz ara frekanslı bir alıcı, 3775 Khz’i dinlemek üzere ayarlanmıştır. Lokal osilatör frekansı sinyal frekansından büyük olduğunda bu alıcının hayal frekansı (image frequency) nedir?

4685 Khz

133-Tek yan bantlı ses sinyalinin yaklaşık bant genişliği nedir?

2 ve 3 Khz arası

134-Aşağıdaki devrelerden hangisi bir mikrofon devresinde bant genişliğini minimum yapmak için kullanılan bir alçak geçiren filtredir?

Grafik

135-Verici çıkışına bağlanmış bir koaksiyel kablonun diğer ucu açık devre olursa, bu noktadaki voltaj:

Yüksek bir değere çıkabilir

136-50 Ohm’luk bir yük direnci, devamlı dalga vericisinin çıkışına bağlanmıştır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi devredeki ampermetre 1,2 A okunduğuna göre göndermecin çıkış gücü kaç Watt’tır?

72 W

137-SWR değerlerindeki düzensiz değişikliklerle ne gösteriliyor olabilir?

Besleme hattı veya anteninizdeki gevşek bağlantı

138-3.73 Mhz deki bir vericinin ikinci harmoniği nedir?

7.46 Mhz

139-Aşağıdaki ölçme birimlerinden hangisi RF radyasyonuna maruz kalmayı ölçmek için kullanılır?

Santimetre kare başına milivatt

140-Sinüs şeklinde bir dalganın efektif (RMS)değeri 12 volttur. Tepeden tepeye değeri aşağıdakilerden hangisidir?

16.97 V

141-Yönlendirilmiş anten nedir?

Bir yöndeki sinyallere odaklanmış bir anten

142-Aşağıdakilerden hangisi bir Genlik Modülasyonlu (AM)verici katlarından değildir?

Linear Amp. Katı

143-Yukarıdaki şekilde görülen devre MOSFET mikser devresidir. Bu devrede L ve C ’in ayarı ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?

Ara frekansı ( IF )

144-Merkezden beslemeli yarım dalga dipol antenin empedansı kaç Ω’dur?

73Ω

145-Aşağıdaki şekli verilmiş genlik bindiriminin modülasyon endeksi kaçtır?

0.5

146-Bir osiloskop’un dikey (Y)girişi neyi gösterir?

Voltaj

147-3000 Khz üzerinden yayın yapan bir istasyon, ara frekansı 350 Khz olan bir alıcıda hayal olarak duyulmaktadır. Dinlenmesi istenen istasyonunun frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

2300 Khz

148-0.2 H endüktansa sahip olan bir şok bobininin 100 Hz’deki reaktansı yaklaşık olarak kaçtır?

125 ohm

149-Yukarıdaki şekilde A ucundaki empedans kaç ohm’dur?

Sonsuz

150-Aşağıdakilerden hangisi merkez beslemeli yarım dalga dipol antendeki gerilim ve akım diyagramıdır?

Grafik

151-Gündüz ve gece HF bandında çalışırken frekans seçiminde genel olarak aşağıdakilerden hangisine uyulur?

Gece alçak, gündüz yüksek frekans kullanılır

152-SSB verici blok şemasında X ile işaretli kat aşağıdakilerden hangisidir?

Dengeli modülatör

153-Bir yarım dalga anteninin boyu 7.5 metredir. Bu antenin yaklaşık rezonans frekansı nedir?

20 Mhz

154-Bir amatör telsizcinin komşusu, telsiz istasyonunun müzik setine yaptığı enterferanstan şikâyetçidir. Mümkün olan çözüm aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Müzik setinin hoparlör bağlantılarının ekranlı kablo ile yapılması

155-100 ohm’ luk bir rezistansın uçlarındaki gerilim 200 V olduğuna göre, rezistansın içinden geçen akım nedir?

2 amper

156-Bir süperheterodin alıcı 880 Khz’e ayarlanmıştır. Alıcının ara frekansı 455 Khz olduğuna göre lokal osilatör frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

1335 Khz

157-Maksimum 10 Amp. ölçebilen bir Ampermetre ile 50 Amp. akım ölçülmek isteniyor. Ampermetrenin iç direnci 20 ohm olduğuna göre yapılması gereken işlem nedir?

5 Ω luk direnç paralel bağlanır.

158-Bir amatör telsizcinin cihazı, kendisinin ve komşusunun telefonunu enterfere etmektedir. Her iki telefonda aynı model olduğuna göre, enterferansın oluşma sebebi en yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

Direk telefon cihazının içyapısı ve telefon kablajı

159-13.8 DC volt’ luk bir voltaj ve 10 amperlik bir akım ne kadarlık bir güç anlamına gelir?

138 watt

160-10 Mhz’de rezonansa gelen çeyrek dalga bir antenin boyu yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

7.5 m

161-Yukarıdaki semboller ile gösterilen transistörlerin sırası ile dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

NPN

162-Şekildeki devre aşağıdakilerden hangisidir?

Magnetik kuplajlı akort devresi

163-Bir RF filtrede kullanılacak kondansatör aşağıdakilerden hangisidir?

Seramik

164-Siz iletim yapıyorken birisi kaza ile anteninize dokunursa ne olabilir?

Ağrılı bir RF yanık yarası alabilirler

165-10 ohm’ luk bir rezistansın içinden 2 amperlik bir akım geçerse, voltaj değeri ne olur?

20 volt

166-Taşıyıcı frekansı 7 Mhz olan bir AM istasyon yayınında ses frekansının 7 Khz olması durumunda, yan bant frekanslarının değerlerini hesaplayınız?

7007 – 6993 Khz

167-Radyo ufku ne demektir?

İki nokta arasındaki radyo sinyallerinin yerin eğimi tarafından bloklandığı nokta

168-AGC katının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Otomatik kazanç kontrolü

169-Aşağıdaki modülasyon çeşitlerinden hangisi genlik modülasyonu değildir?

Reaktans modülasyonu

170-1.500.000 Hertz’de salınan bir telsiz sinyalinin frekansını belirlemenin bir diğer yolu nedir?

1500 Khz

171-Aşağıdaki şekilde görülen antenin tipi nedir?

Trap dipol (kapan dipol)

172-4700 ohm’ luk bir direncin toleransı %10’dur. Direncin gerçek değeri aşağıdaki sınırların hangisinin içindedir?

4230 – 5170 ohm