1-Çıkışında band geçiren filtre ile donatılmış bir VHF verici:

Sadece istenilen frekansları en az kayıpla geçirir.

2-Bir telsiz alıcısının seçiciliği:

Ayarlandığı frekansın dışındaki frekansları almama kabiliyetidir.

3-Genel anlamıyla, duran dalga oranı (SWR)nedir?

Bir gücün bir vericiyle ne kadar iyi eşleştiğinin ölçümüdür

4-Silisyumdan yapılmış bir transistör devresinde “Beyz-Emiter” gerilim değeri nedir?

0.7 V

5-Bir bobinin değeri 100 mH’dir. Bu bobin 220V gerilim altında 50 Hz’lik bir frekansta ne kadar Reaktans gösterir. (π=3)

30 ohm

6-Merkezden beslemeli yarım dalga dipol antenin empedansı kaç Ω’dur?

73Ω

7-Bir radyo dalgasının dalga boyunun frekansı ile nasıl bir ilişkisi vardır?

Frekans arttıkça dalga boyu kısalır

8-Sinüs şeklinde bir dalganın efektif (RMS)değeri 12 volttur. Tepeden tepeye değeri aşağıdakilerden hangisidir?

16.97 V

9-Zener diyodun kullanılmasının ana amacı nedir?

Sabit gerilim elde etme

10-Parazit yayınları azaltmak için filtre nereye yerleştirilmelidir?

Vericiye

11-Şekildeki devre aşağıdakilerden hangisidir?

Ses amplifikatör devresi

12-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

FM’de taşıyıcı frekans modüle eden sinyalin frekansından büyüktür

13-Taşıyıcı dalganın frekansı bir ses frekans sinyalinin genliğine bağlı olarak değişirse bu modülasyon:

Frekans modülasyonudur

14-Yarım dalga dipol antenin fiziki uzunluğu 81 m. olduğuna göre vericinin yayın frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

1.8 Mhz

15-Hangi tip antenler dörtlü, kısa dalga ve çanaktır?

Yönlü veya yönlendirilmiş antenler

16-Zener diyodun kullanılmasının ana amacı nedir?

Gürültüyü azaltma

17-Fading olayı nasıl oluşur?

Çok atlamalı çeşitli dalgaların, birbirlerini bazen yok ederek, bazen de kuvvetlendirerek aynı noktaya erişmeleri halinde

18-SSB verici blok şemasında X ile işaretli kat aşağıdakilerden hangisidir?

Dengeli modülatör

19-Sinüs şeklindeki bir dalganın etkin (RMS)değeri 200 volt’tur. Bu gerilimin tepe değeri ne kadardır?

282 volt

20-Harici antenler daima tercih edilir, çünkü:

Yayılımları daha çoktur

21-10 ohm’ luk bir rezistansın içinden 2 amperlik bir akım geçerse, voltaj değeri ne olur?

20 volt

22-Üç elemanlı Yagi anteninde bulunan elemanların, en uzundan en kısaya göre sıralanış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Yansıtıcı, Dipol, Yönlendirici

23-Aşağıdaki ses yükselteç devresinde, transistörün emiter ucuna bağlı RE direnci kısa devre edilirse:

Kazanç artar

24-λ /2 dipol antenin fiziksel boyu, hesaplanan elektriksel dalga boyundan yaklaşık % 5 daha küçüktür. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Antenin empedansının rezistif olması içindir.

25-Gönderim yaparken, vericiniz tarafından kaç watt çekildiğini nasıl belirlersiniz?

Vericideki DC voltajını ölçün ve gönderim yaptığınızda çekilen akımla çarpın

26-Şekildeki devrede 27 ohm’luk dirençten geçen akımın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

0.1 A

27-Şekildeλ/2 uzunluğunda bir katlanmış dipol görünmektedir. Çubuk çapı her yerde aynı olduğuna göre, A ve B uçlarından görünen empedans nedir?

300 ohm

28-Haberleşme teçhizatı için ayarlı bir güç kaynağı kullanmanın sebebi nedir?

Teçhizatı voltaj dalgalanmalarından korumak

29-Yukarıdaki şekilde A ucundaki empedans kaç ohm’dur?

Sonsuz

30-Bir güç kaynağının beslediği devrede yük akımı geniş sınırlar içinde hızla değişiyor ise, bu güç kaynağının çıkışında hangi tip filtre kullanılmalıdır?

Girişi şok bobinli kondansatör filtre

31-Gündüz ve gece HF bandında çalışırken frekans seçiminde genel olarak aşağıdakilerden hangisine uyulur?

Gece alçak, gündüz yüksek frekans kullanılır

32-Girişine 10 kilohertz frekansında bir sinyal verilen bir frekans katlayıcıdan 120 Kilohertzlik bir çıkış isteniyorsa, aşağıdaki devrelerden hangisine ihtiyaç duyulur?

Bir frekans dörtleyici ve bir frekans üçleyici

33-Aşağıdaki elektronik parçalardan hangisi alternatif akımın endüksiyon yolu ile bir devreden başka bir devreye aktarılması prensibi ile çalışır?

Transformatörler

34-1 W ve 1 Mohm ‘luk bir dirençten geçirilebilecek maksimum akım aşağıdakilerden hangisidir?

10 A

35-Yukarıdaki şekilde görülen devre MOSFET mikser devresidir. Bu devrede L ve C ’in ayarı ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?

Ara frekansı ( IF )

36-Şekildeki RLC devresinin empedansını bulunuz?

13 Ω

37-Bir süperheterodin alıcı 880 Khz’e ayarlanmıştır. Alıcının ara frekansı 455 Khz olduğuna göre lokal osilatör frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

1335 Khz

38-λ dalga boyu uzunluğunun metre değeri, f frekansının Hertz değeri ise, bir radyo dalgasının dalga boyu uzunluğunu veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

3x10

39-Yukarıdaki semboller ile gösterilen transistörlerin sırası ile dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

NPN

40-Bir kondansatörün değeri yalıtkan maddenin dielektrik sabiti ile hesaplanır. Mikanın dielektrik sabiti 6, kâğıdın ise 2 dir. Mika ve kâğıt dielektrikli kondansatörler hangi değerler bölgesinde kullanılır?

0.001 - 1 nF

41-Bir yapay yük üzerine uygulanan RF akımı ölçülmek istenirse, aşağıdaki ampermetre tiplerinden hangisi kullanılır?

Thermocouple cihazlı

42-455 Khz ara frekanslı bir alıcı, 3775 Khz’i dinlemek üzere ayarlanmıştır. Lokal osilatör frekansı sinyal frekansından büyük olduğunda bu alıcının hayal frekansı (image frequency) nedir?

4685 Khz

43-Aşağıdaki antenlerden kazancı en yüksek olan hangisidir?

Yagi

44-300 ohm’luk bir verici antenini alıcımıza 75 ohm değerinde bir koaksiyel kablo ile bağlamak istiyoruz. Araya konulması gereken balun’un sargı oranı ne olmalıdır?

1:2

45-144 Mhz’in üçüncü harmoniği aşağıdaki bandlardan hangisine düşer?

UHF Bandı

46-Bir SSB vericisinin dengeli modülatör çıkışında aşağıdakilerden hangileri vardır?

Sadece çift yan band

47-Duran dalga oranı (SWR)aşağıdakilerden hangisi olamaz?

0

48-Gürültülü bir bölgede, sinyalleri almanıza yardımcı olması için sıradan bir hoparlör yerine ne kullanabilirsiniz?

Bir kulaklık seti

49-Aşağıdakilerden hangi filtre HF vericinin çıkışındaki harmonikleri minimuma indirir?

Grafik

50-Aşağıdaki devrede AC kazancı arttırmak için ne yapmalıdır?

Re’ye paralel bir kapasite bağlamak

51-Şekilde görülen değişken direncin (R)değeri kaça ayarlanmalıdır ki 5 ohm’luk dirençteki güç 20 Watt olsun?

16 ohm

52-Ara frekans (IF)değeri 10.5Mhz olan bir süperheterodin alıcı 20-27 Mhz bandında çalışmaktadır. Bu cihazın osilatör frekans aralığı nedir?

30.5 – 37.5 Mhz

53-Şekildeki devrede r ve R bilinmeyen dirençlerdir. A ampermetresinin sıfır göstermesi için R’nin değeri ne olmalıdır?

32 ohm

54-Toprak (yer)dalgaları hangi tür haberleşmede kullanılır?

Alçak frekans – uzun mesafe

55-Güneş lekelerinin ve buna bağlı patlamaların, yüksek frekans haberleşmesini etkilediği bilinmektedir. Bu etkinin periyodu ne kadardır?

11 yıl

56-13.8 DC volt’ luk bir voltaj ve 10 amperlik bir akım ne kadarlık bir güç anlamına gelir?

138 watt

57-Şekilde görülen devrede, 3 Ohm luk dirençte harcanan güç nedir?

3 watt

58-Gece boyunca iyonosferde kaç f tabakası bulunur?

1

59-Alternatif bir akımı, düşük voltajlı doğru bir akıma dönüştürmek için hangi cihaz kullanılır?

Güç kaynağı

60-Bir paralel rezonans devresinde rezonans halinde devreden geçen toplam akım:

Minimum’dur

61-Şekilde görülen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

Triyak

62-Dengeli modülatör çıkışında: (SSB vericide)

Bastırılmış taşıyıcı ve iki yan band vardır

63-SWR değerlerindeki düzensiz değişikliklerle ne gösteriliyor olabilir?

Besleme hattı veya anteninizdeki gevşek bağlantı

64-İyonosferde, yaz aylarında en düşük iyonizasyon derecesine sahip tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

D tabakası

65-Yönlendirilmiş anten nedir?

Bir yöndeki sinyallere odaklanmış bir anten

66-Aşağıdaki devrelerden hangisi bir mikrofon devresinde bant genişliğini minimum yapmak için kullanılan bir alçak geçiren filtredir?

Grafik

67-50 Ohm’luk bir yük direnci, devamlı dalga vericisinin çıkışına bağlanmıştır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi devredeki ampermetre 1,2 A okunduğuna göre göndermecin çıkış gücü kaç Watt’tır?

72 W

68-Aşağıdakilerden hangisi merkez beslemeli yarım dalga dipol antendeki gerilim ve akım diyagramıdır?

Grafik

69-Bir DC devresindeki elektrik gücünü ölçmek için hangi formül kullanılır?

Güç (P), voltajın (E)akım (I)ile çarpımına eşittir

70-100 ohm’ luk bir rezistansın uçlarındaki gerilim 200 V olduğuna göre, rezistansın içinden geçen akım nedir?

2 amper

71-Tek yan bantlı ses sinyalinin yaklaşık bant genişliği nedir?

2 ve 3 Khz arası

72-Trap (kapanlı) antenin kullanım avantajı nedir?

Çok bandda çalışabilmesi

73-Yukarıda çizimi yapılan direncin değeri ve toleransı aşağıdakilerden hangisidir?

12 KΩ,%5

74-Voltajın 120 volt DC ve akımın 2.5 amper olduğu bir devrede ne kadarlık bir güç kullanılmıştır?

300 watt

75-Aşağıda gösterilen seri rezonans devresinin rezonans frekansı nedir?

0.5 Mhz

76-Aşağıdaki şekilde görülen antenin tipi nedir?

Trap dipol (kapan dipol)

77-Bir osiloskop’un dikey (Y)girişi neyi gösterir?

Voltaj

78-Mili (m)kısaltması aşağıdakilerden hangisine eş değerdedir?

1/1000

79-Şekildeki dalga sisteminde A ve B noktaları arasındaki uzaklık 6 metredir. C noktasından dakikada 7800 dalga geçtiğine göre dalganın yayılma hızı nedir?

780 m/s

80-Aşağıdaki devrenin adı nedir?

Basit bir alıcı

81-Şekilde görülen devrede:

3 ve 6 μF

82-Bir vericinin çıkış empedansı 50 ohmdur. En yüksek güç aktarımı için yük direnci ne olmalıdır?

50 ohm

83-4700 ohm’ luk bir direncin toleransı %10’dur. Direncin gerçek değeri aşağıdaki sınırların hangisinin içindedir?

4230 – 5170 ohm

84-10 Mhz’de yayın yapan bir telsiz verici anteninin boyu λ / 4 (çeyrek)dalga boyuna göre kaç cm olması gerekir?

750 cm

85-Üç farklı değerde kondansatör paralel bağlandığında toplam kapasite ne olur?

En yüksek değerli kapasiteden daha büyük.

86-Taşıyıcı frekansı 7 Mhz olan bir AM istasyon yayınında ses frekansının 7 Khz olması durumunda, yan bant frekanslarının değerlerini hesaplayınız?

7007 – 6993 Khz

87-Kaç mili amper, 1.5 ampere eşittir?

1500 miliamper

88-Aşağıdaki şekilde A ve B noktaları arasındaki voltaj ne kadardır?

5 volt

89-Bir yarım dalga anteninin boyu 7.5 metredir. Bu antenin yaklaşık rezonans frekansı nedir?

20 Mhz

90-Yukarıdaki devrenin A ve B uçları arasındaki toplam bobin değeri nedir?

3 H

91-Bir akortlu devrenin rezonans frekansı aşağıdaki cihazlardan hangisi ile bulunur?

Grid-dip metre

92-Bir mikrovolt kaç volttur?

Bir volt’un milyonda biri

93-0.2 H endüktansa sahip olan bir şok bobininin 100 Hz’deki reaktansı yaklaşık olarak kaçtır?

125 ohm

94-24 ohm’ luk bir rezistansın uçlarındaki gerilim 240 V olduğuna göre, rezistansın içinden geçen akım nedir?

10 amper

95-Aşağıdaki şekilde görülen filtre devresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yüksek geçiren filtre

96-Bir bataryadan mümkün olan en fazla enerjiyi elde etmenin en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Bataryadan gereken en düşük oranda akım çekmek

97-Şekildeki devrenin çıkışındaki gerilim ve akım değeri nedir? (Diyot eşik değeri 0.5V)

5 V,1 ma

98-Şekilde görülen devrede I akımının değeri nedir?

0.5 A

99-Yukarıdaki istasyon sisteminde, telsiz birimine geri dönen RF gücü ölçülmek istenirse, SWR metre hangi nokta arasına bağlanmalıdır?

A

100-VHF II bandında (88-108 Mhz)yayın yapabilmek veya dinlemek için kullanılacak olan bir dipol antenin fiziki uzunluğu nedir?( f= 98 Mhz alınız)

145,4 cm

101-Siz iletim yapıyorken birisi kaza ile anteninize dokunursa ne olabilir?

Ağrılı bir RF yanık yarası alabilirler

102-AGC katının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Otomatik kazanç kontrolü

103-Şekildeki devrede köprünün üst ucu (+)ise, ilk yarı dönüşte aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D2 ve D3 iletimdedir

104-Aşağıdakilerden hangisi geniş bandlı ve devamlı bir enterferans kaynağıdır?

Kollektör ve fırça teması zayıf bir elektrik motoru

105-Aşağıdakilerden hangileri transistörün elemanlarıdır? I-Emiter II-Gate III-Kollektör IV-Konnektör V-Beyz VI-Osilatör

I-III-V

106-Aşağıdaki verici çıkış kat tiplerinden hangisinde nispeten daha çok harmonik üretilir?

C sınıfı

107-R ohm’luk bir direnç üzerine frekans modülasyonunun oluşturacağı güç hangi formülle ifade edilir?( Ac taşıyıcı genliği)

(A/ 2R

108-Bir CW vericisinin çıkış gücü 100 watt’tır. Bu değer aşağıdakilerden hangisine eşittir?

20 dBW

109-12,5 V luk bir besleme kaynağı, çıkış gücü 90 Watt olan bir güç amplifikatörüne bağlanmıştır. Besleme kaynağından 16 A çekilmektedir. Bu amplifikatörün verimi nedir?

%45

110-Bir verici istasyonunun frekansı yerine bazen bir uzunluk verilir. Metre cinsinden verilen bu uzunluk aşağıdakilerden hangisinin ölçüsüdür?

Yayın yapılan frekansa karşılık gelen dalga boyunun

111-Şekildeki devrede akım kazancı 10 olduğuna göre, transistörü doyuma götüren en küçük Beyz akımının değeri nedir?

0.5 mA

112-Yukarıdaki devrede V2 voltajının değeri nedir? ( I = 5A,R= 50Ω, n / n = 10 )

25 V

113-3.73 Mhz deki bir vericinin ikinci harmoniği nedir?

7.46 Mhz

114-Aşağıda blok şeması görülen bir CW vericisinde maniple hangi bölümü kontrol etmelidir?

B

115-3000 Khz üzerinden yayın yapan bir istasyon, ara frekansı 350 Khz olan bir alıcıda hayal olarak duyulmaktadır. Dinlenmesi istenen istasyonunun frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

2300 Khz

116-Şekildeki işlemsel amplifikatörde gerilim kazancı neye eşittir?

A = - R2 / R1

117-RF akımları ile çalışan bir elektronik cihaz:

Mümkün olduğunca iyi ekranlanmalıdır

118-Şekildeki devre aşağıdakilerden hangisidir?

Magnetik kuplajlı akort devresi

119-Bir thermocouple elemanı ile:

Sıcaklık ölçülür

120-Şehir merkezine konacak bir röle anteni için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

Çeyrek dalga dikey

121-Bir çıkış katının aşırı sürülmesi:

Yüksek seviyeli harmonik üretir

122-2 ohm’ luk bir rezistansın içinden 0.5 amperlik bir akım geçerse, voltaj değeri ne olur?

1 volt

123-Bir amatör telsizcinin cihazı, kendisinin ve komşusunun telefonunu enterfere etmektedir. Her iki telefonda aynı model olduğuna göre, enterferansın oluşma sebebi en yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

Direk telefon cihazının içyapısı ve telefon kablajı

124-Bir amatör telsizcinin komşusu, telsiz istasyonunun müzik setine yaptığı enterferanstan şikâyetçidir. Mümkün olan çözüm aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Müzik setinin hoparlör bağlantılarının ekranlı kablo ile yapılması

125-Aşağıdaki modülasyon çeşitlerinden hangisi genlik modülasyonu değildir?

Reaktans modülasyonu

126-Şekildeki devreden geçen akım kaç Amperdir?

0,25 A

127-10 Mhz’de rezonansa gelen çeyrek dalga bir antenin boyu yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

7.5 m

128-Şekildeki dedektör devresinin Eo çıkışında elde edilecek esas işaret üzerindeki dalgalanmayı önlemek için aşağıdaki elemanlardan hangisinin seçimi çok önemlidir?

C kapasitesi ve R direnci

129-Geniş bandlı bir güç kuvvetlendirici çıkışında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Alçak geçiren filtre

130-Verici çıkışına bağlanmış bir koaksiyel kablonun diğer ucu açık devre olursa, bu noktadaki voltaj:

Yüksek bir değere çıkabilir

131-Besleme hattı tiplerinden biri olan çıplak iki telli hat, izolatör çubukları ile sabit mesafede tutulurlar. İki tel arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Karakteristik empedansa

132-Kapasitif diyotların kapasite değeri hangi parametreye göre değişir?

Gerilim

133-Bir tümleşik devre:

Birçok aktif ve pasif elemanın birleşmesinden oluşur

134-Şekildeki devrede her birinin iç direnci 1ohm ve emk’sı 6 volt olan özdeş üreteçler bulunmaktadır. Devrede 15 ohm’luk dirençten geçen akım şiddeti kaç amperdir?

3 A

135-Şekildeki devrede 4 Ω’luk direncinin uçlarındaki gerilim kaç volt’tur?

50 V

136-1mH lik bir bobin, 1uF lık bir kondansatör ile paralel bağlanmıştır. Devrenin rezonans frekansı nedir?

0.5033 Mhz

137-Aşağıdaki devrede toplam akım I kaç amperdir?

3 A

138-Bir yükselteçte çıkış gücü dBm cinsinden veriliyor. Aynı gücün Watt cinsinden değeri hesaplanırken alınan referans çarpan değeri aşağıdakilerden hangisidir?

1 miliwatt

139-5 Khz’lik bir giriş verilen frekans çoğaltıcıdan 60 Khz’lik bir çıkış istenirse, aşağıdaki katlardan hangisine ihtiyaç duyulur?

2 frekans ikileyici ve 1 üçleyici

140-Aşağıdakilerden hangisi bir Genlik Modülasyonlu (AM)verici katlarından değildir?

Linear Amp. Katı

141-Bir vericinin çıkış gücü 100 Watt’tır. Bu vericiye; kazancı 11 dB olan bir anten, 1dB kaybı olan koaksiyel kablo ile bağlandığında anten çıkış gücü (ERP)kaç watt’tır?

1000 W

142-0.1 H’lik bir bobinin tel direnci 10 ohm’dur. 50 Hz’de bu bobinin eşdeğer empedansı nedir?

32.97 ohm

143-VHF ve UHF radyo sinyalleri hangi tür radyasyondur?

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon

144-SSB yayınlarını elde etmek için kullanılan metod hangisidir?

a ve b nin ikiside kullanılır.

145-Yarım dalgalı çift kutup antenin fiziksel boyutu çalışma frekansıyla nasıl değişir?

Frekans arttığında daha kısa olur

146-Paralel bağlı 12 pf, 15 pf ve 20 pf’lik üç kondansatörün toplam değeri (eşdeğer kapasitans) nedir?

47 pf

147-Varaktör diyot ne tip diyottur?

Değişken voltaj değerleri ile kapasite değerini değiştiren diyottur.

148-Aşağıdaki ölçme birimlerinden hangisi RF radyasyonuna maruz kalmayı ölçmek için kullanılır?

Santimetre kare başına milivatt

149-Bir RF filtrede kullanılacak kondansatör aşağıdakilerden hangisidir?

Seramik

150-Radyo ufku ne demektir?

İki nokta arasındaki radyo sinyallerinin yerin eğimi tarafından bloklandığı nokta

151-Şekilde görülen sinyal hakkında ne söylenebilir?

Aşırı modüleli sinyaldir

152-Aşağıda verilen çıkış akımı hangi yükselteçlere aittir?

(I)A sınıfı (II)B sınıfı(III)AB sınıfı (IV)C sınıfı

153-Maksimum 10 Amp. ölçebilen bir Ampermetre ile 50 Amp. akım ölçülmek isteniyor. Ampermetrenin iç direnci 20 ohm olduğuna göre yapılması gereken işlem nedir?

5 Ω luk direnç paralel bağlanır.

154-Aşağıdakilerden hangisi yüksek geçirgen filtredir?

Grafik

155-Bir FM sinyalinin güçlendirilmesi sırasında kullanılacak en etkili güçlendirici sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

C sınıfı

156-1.500.000 Hertz’de salınan bir telsiz sinyalinin frekansını belirlemenin bir diğer yolu nedir?

1500 Khz

157-Elektronik devrelerde “Phase Locked Loop” (PLL)devresi hangi amaçla kullanılır?

Frekans sentezleme

158-Her bataryanın aynı fiziksel büyüklüğe sahip olduğunu farz ederek, bir el telsizi ile birlikte kullanıldığında aşağıda listelenmiş batarya tiplerinden hangisi en uzun ömrü sağlar?

Lityum-iyon

159-Frekansı metre olarak dalga boyuna çeviren formül aşağıdakilerden hangisidir?

Metre olarak dalga boyu, 300’ün Megahertz birimindeki frekansa bölünmesine eşittir

160-Şekildeki yayılım kalıbı, hangi anten tipine aittir?

Yarım dalga dipol

161-Bir SWR ölçerdeki hangi değer, anten ve besleme hattı arasında mükemmel bir empedans uyumunu gösterir?

1’e1

162-Mobil olarak çalıştırıldığında iyi bir verim sunan ve kolayca kurulup kaldırılabilen anten türü hangisidir?

Mıknatıslı dikey anten

163-QUAD antenin bir kenarı:

Çeyrek dalgadır

164-Aşağıdaki şekilde görülen devre:

A.M. dedektördür

165-Aşağıda bir amplifikatör devresi görülmektedir. R2 ve C1 üzerinde akıp D noktasına ulaşan akım hangisidir?

Negatif geri besleme akımıdır

166-15 pf’lık kondansatör ile oluşturulan seri rezonans devresinde frekans 28.2 Mhz’e ayarlanmıştır. L sabit olmak üzere rezonans frekansını 14.100 Mhz’e indirmek için mevcut kondansatöre kaç pf’lık kondansatör, ne şekilde bağlanmalıdır?

45 pf, paralel

167-Bir SSB vericisinin çıkış katında hangi yükselteç türü kullanılır?

A sınıfı

168-10 uF lık iki kondansatör 10V, 1 Khz lik bir besleme kaynağına paralel bağlanmıştır. Akım ve gerilim arasındaki faz farkı ne kadardır?

90 derece

169-Hangi yayım türü en dar band genişliğine sahiptir?

CW

170-İletim halinde olan bir germanyum diyod’un uçları arasındaki voltaj düşümü yaklaşık ne kadardır?

0.3 V

171-Bir amplifikatör devresinin girişindeki sinyal değeri 500 mW, çıkışındaki sinyal değeri 50 W ise bu devrenin güç kazancı kaç dB’ dir?

20 dB

172-Aşağıdaki şekli verilmiş genlik bindiriminin modülasyon endeksi kaçtır?

0.5