Amatör Telsizcilik Yönetmeliği


10 ay önce - 8 dakika okuma süresi

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak , Kısaltmalar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununda yer alan Amatör Telsizcilikle ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik 2813 sayılı Telsiz Kanunu uyarınca Amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak kişilerin ve amatör telsizci adaylarının yetiştirilmeleri amacıyla, A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip bir kişinin sorumluluğunda olmak kaydıyla ; Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve ögretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar ile izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarının, amatör telsiz istasyonu kurup, çalıştırabilmeleri için gereken kuralları ve işlemleri kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 2813 sayılı Telsiz Kanununun 9 uncu ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen terimlerden;

a)TUIUluslararası Telekomünikasyon Birliğini,
b)IARUUluslararası Amatör Telsizciler Birliğini,
c)CEPTAvrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliğini,
d)TKTelekomünikasyon Kurumunu,
e)UTCUluslararası Saati,
f)MSAUlusal Saati,
g)TYKTelsiz Yayın Kontrolünü,
h)PEPMaximum Verici Çıkış Gücünü (Peak Envelope Power),
i)RTTYRadyo Teleksi (Radio Teletype),
j)FSTVHızlı Taramalı TV Sistemini (Fast Scan TV),
k)SSTVYavaş Taramalı TV Sistemini (Slow Scan TV),
l)PSKFaz Anahtarlamalı Sistemini (Phase Shift Keying),
m)AMPR Amatör Paket Radyo Sistemini,
n)APRSOtomatik Pozisyon Belirleme Sistemini (Automatic Position Reporting System),
o)GWHaberleşme Sistemleri Arasındaki Geçiş Noktasını (Gateway),
p)SWLKısa Dalga Dinleyiciyi,
r)NTERNETUluslararası bilgi iletişim ağını,
s)CTCSSCihazların Enterferanstan Korunabilmesi İçin Kullanılan Uluslararası Standart Ton Kontrol Sistemini,
t)TCP/IPİnternet Haberleşme Protokolunu,
u)BTMBilgisayar Temelli Modülasyonu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Kavramlar

Tanımlar

Madde 5- Amatör Telsizcilik ile ilgili temel tanımlar aşağıda sıralanmıştır.

a) Amatör Telsizcilik Sınavı : Amatör Telsizcilik belgesi alabilmek için TK veya gerektiğinde yetki verdiği kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yeterlilik sınavı.

b) Amatör Telsizci / Radyo Amatörü : Amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişi.

c) Amatör Telsizcilik Belgesi : Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile ülkemizle mütekabiliyet anlaşması bulunan veya TK tarafından kabul edilen bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belge.

d) CEPT Amatör Telsizcilik Belgesi :CEPT ülkelerince kabul edilen ve tüm CEPT ülkelerinde mütekabiliyet esasları çerçevesinde geçerli olan herhangi bir Amatör Telsizcilik Belgesi.

e) Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi : Türkiye ile mutekabiliyet şartları mevcut yabancı ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesi karşılığında, Türkiye'de geçici olarak çalışmak isteyen amatör telsizcilere verilen amatör telsizcilik belgesi.

f) Amatör Telsiz Cihazı : İzin verilen band ve emisyonlarda amatör telsizciler tarafından, sabit, mobil veya portatif olarak çalıştırılan telsiz verici veya alıcı-verici telsiz cihazları.

g) Amatör Telsiz İstasyon Ruhsatnamesi : Amatör telsiz haberleşmesinde kullanılan cihazların her birine verilen kayıt belgesi.

h) Amatör Telsiz İstasyonu : TK tarafından kullanımına izin verilmiş amatör telsiz cihazları ile, Amatör telsizcilik belgesine sahip kişiler ve Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar ile izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyon.

i) Sabit Telsiz : Amatör telsiz istasyon ruhsatnamesinde kayıtlı adreste, sabit bir enerji kaynağı ve antene bağlı olarak çalıştırılan amatör telsiz cihazı.

j) Mobil Telsiz : Amatör telsizci tarafından, kara veya deniz taşıtlarına monte edilmiş olarak, belirtilmemiş noktalarda hareket halinde veya duraklama esnasında aracın güç kaynağı ve araca monte edilmiş anten ile çalıştırılan amatör telsiz cihazı.

k) Portatif (El) Telsiz : Amatör telsizci tarafından, taşınabilir güç kaynağı ve cihaza monte edilmiş anten ile hareket halinde veya belirtilmemiş noktalarda çalıştırılabilen amatör telsiz cihazı.

l) Mobil İstasyon : Amatör Telsizci tarafından kısa süreli olarak belirtilmemiş noktalarda çalıştırılabilen Amatör Telsiz İstasyonu.

m) Röle Cihazı : Amatör telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyondan aldığı sinyalleri, aynı anda otomatik olarak başka bir frekanstaki alıcılara yayınlayan aktarıcı.

n) Röle İstasyonu : Amatör röle cihazının çalıştırıldığı yer.

o) Amatör Telsiz Haberleşmesi : Amatör telsizciler arasında yapılan ve maddi çıkar sağlamayan, sadece hobi amacı taşıyan haberleşme.

p) Olağanüstü Hal ve Acil Durum Haberleşmesi: Doğal afetlerde , beklenmedik olaylarda, can ve mal emniyeti ve Milli Güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi ve Sivil Savunma teşkilatına yardımcı olmak üzere, olay mahallindeki en üst düzey mülki amirin talimatı ile ilgili kamu kurumunun yönetimi altında amatör telsizciler tarafından ilgili birimlerle veya kendi aralarında yapılan telsiz haberleşmesi.

r) QSL Kartı : Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşme kayıtlarının, haberleşmenin kanıtı olmak üzere, karşılıklı olarak iletilmesinde kullanılan posta kartı.

s) Haberleşme Kayıt Defteri (Log Book) : Amatör telsiz haberleşmelerinin kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan kayıt defteri.

t) Sorumlu Operatör : Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil ve olağanüstü durum haberleşmesinde faydalanılabilecek kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyonda yapılan çalışmalardan sorumlu olan amatör telsizci.

u) Acil Durum Haberleşmesi Kontrol Operatörü : Olağanüstü Hal ve Acil Durum Haberleşmesi sırasında belirli bir bölgede, oluşturulan haberleşme ağına katılan amatör telsizcilerin haberleşmelerini koordine etmek için Türkiye Acil Durum Yönetimi ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün bildirimi üzerine görevlendiren amatör telsizci.

 

İKİNCİ KISIM

Sınavlar ve Amatör Telsizcilik Belgesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Sınavlar